อาชีพ

          อาชีพของประชากรไทยส่วนใหญ่ยังคงเน้นที่อาชีพเกษตรกรรม อันเป็นอาชีพดั้งเดิมของชนชาวไทย รองลงมาคือ อาชีพด้านอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม นอกจากนี้ก็ประกอบอาชีพอื่น ๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมบริการ รับราชการ รัฐวิสาหกิจ การเมือง แพทย์ ทนายความ และอีกหลายสาขาอาชีพ ตลอดจนผู้ใช้ฝีมือแรงงาน
          ทำนา มีฝนตก ต้องปลูกบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำ ทำสวน บริเวณที่อุดมสมบูรณ์ ทำไร่ บริเวญที่อุดมสมบูรณ์ เลี้ยงสัตว์ ภูมิอากาศแห้งแล้ง เป็นทุ่งหญ้า
          (1) ภาคเหนือ อาชีพหลัก คือ อาชีพเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมไม้แปรรูป โดยเฉพาะไม้สัก
          (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาชีพหลัก คือ อาชีพเกษตรกรรม
          (3) ภาคกลาง อาชีพหลัก คือ อาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำนาเกลือ ทำประมง และเป็นแหล่งอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องไฟฟ้า การแปรรูปอาหาร
          (4) ภาคตะวันออก อาชีพหลัก คือ อาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำไร่ และสวนผลไม้ และการทำประมง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมจากแหล่งน้ำมัน และการขุดพลอย
          (5) ภาคตะวันตก อาชีพหลัก คือ อาชีพเกษตรกรรม การทำเหมืองแร่
          (6) ภาคใต้ อาชีพหลัก คือ อาชีพเกษตรกรรม การทำประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมเหมืองแร่