เรียนรู้ชุมชนแห่งภูมิปัญญา สืบสานคุณค่ามรดกไทย สัมผัสหัวใจชุมชนพอเพียง
น่าน - แพร่ - สุโขทัย - พิษณุโลก - เพชรบูรณ์

เรียนรู้ชุมชนแห่งภูมิปัญญา สืบสานคุณค่ามรดกไทย สัมผัสหัวใจชุมชนพอเพียง

          เดินทางสัมผัสกลิ่นไอภาคเหนือชมจิตรกรรมกระซิบรักบันลือโลก ต่อด้วยอุโบสถสีทองที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมอันอ่อนช้อย เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจากชุมชนเข้มแข็งตามศาสตร์พระราชา นมัสการพระธาตุประจำปีเกิดปีขาล ชมความงดงามโบราณสถานในกลางอาณาจักรสุโขทัย สักการะพระพุทธชินราชเมืองสองแคว เดินทางสู่เมืองแห่งสายหมอกสักการะพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติิ พระพุทธรูปองค์จำลองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ปิดท้ายด้วยโบราณสถานอันทรงคุณค่า

น่าน - แพร่ - สุโขทัย - พิษณุโลก - เพชรบูรณ์
3 วัน 2 คืน
 

วันที่ 1 น่าน - แพร่

09.00 น.     สักการะพระพุทธรูปจตุรทิศปางประธานในอุโบสถเพื่อความเป็นสิริมงคล  ขอพรความรักกับปู่ม่านย่าม่าน กระซิบรักบันลือโลกเลื่องชื่อ  ชมสถาปัตยกรรมล้านนาล้ำค่าอย่างพระอุโบสถจัตุรมุขแห่งแรกในประเทศไทย ณ วัดภูมินทร์

09.40 น.     เดินทางสู่ วัดศรีพันต้น ชมความวิจิตรงดงามของพระอุโบสถสีทองระยิบระยับ ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางวัด ประดับด้วยปูนปั้นอันวิจิตรบรรจง โดยเฉพาะบันไดมกรคายนาคเจ็ดเศียรอันอ่อนช้อย แสดงให้เห็นถึงฝือช่างล้านนาอันล้ำเลิศ

10.40 น.     ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงกันที่ ชุมชนบ้านบ่อสวก ชุมชนแห่งภูมิปัญญา ดูเตาเผาเครื่องถ้วยโบราณ เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ลงมือทำเครื่องปั้นดินเผา ทำไส้อั่ว ทอผ้าบ้านซาวหลวง และรับประทานอาหารพื้นเมือง

15.00 น.     นมัสการพระธาตุประจำปีเกิดปีขาล ณ วัดพระธาตุช่อแฮ สักการะพระเจ้านอน ขอพรพระเจ้าทันใจ ไหว้หลวงพ่อช่อแฮ ชมศิลปกรรมล้านนาอันงดงาม

วันที่ 2 สุโขทัย - พิษณุโลก

09.00 น.     เข้าสู่ใจกลางเมืองที่มากด้วยสถาปัตยกรรมล้ำค่าอย่างพระเจดีย์ ณ วัดมหาธาตุ อันมีศิลปะแบบสุโขทัยแท้คือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ชมพระอัฏฐารส พระพุทธรูปสูง 18 ศอก ที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาชาวสุโขทัยที่สร้างพระพุทธรูปขนาดสูงใหญ่ได้อย่างงดงาม นอกจากนี้ยังสามารถปั่นจักรยานรับลมชมนครประวัติศาสตร์ อาทิ วัดตระพังเงิน วัดศรีสวาย วัดสระศรี หรือจะเป็นวัดนอกกำแพงเมืองอย่างวัดศรีชุมที่ขึ้นชื่อเรื่องพระอจนะ(พระพุทธรูปพูดได้) วัดพระพายหลวง วัดช้างล้อม ฯลฯ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยได้อย่างรื่นรมย์

12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.     เยือนเมืองสองแคว แวะกราบพระพุทธชินราช หรือ หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปที่มีความงดงามเป็นเลิศ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

วันที่ 3 เพชรบูรณ์

08.00 น.     เดินทางสู่ พุทธอุทยานเพชบุระ สักการะ พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ พระพุทธรูปองค์จำลองขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคู่บ้านคู่เมืองของชาวเพชรบูรณ์ 

11.00 น.     ศึกษาแหล่งโบราณสถานอันเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 800 ปี ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ที่มีโบราณสถานอันทรงคุณค่า อาทิ ศาลเจ้าพ่อศรีเทพ ปรางค์ศรีเทพ ปรางค์ฤๅษี ปรางค์สองพี่น้อง เป็นต้น จากนั้นเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน เดินทางโดยสวัสดิภาพ

จุดที่ 1
น่าน, เมืองน่าน
จุดที่ 2
น่าน, เมืองน่าน
จุดที่ 3
น่าน, เมืองน่าน
จุดที่ 4
แพร่, เมืองแพร่
จุดที่ 5
สุโขทัย, เมืองสุโขทัย
จุดที่ 6
พิษณุโลก, เมืองพิษณุโลก
จุดที่ 7
เพชรบูรณ์, เมืองเพชรบูรณ์
จุดที่ 8
เพชรบูรณ์, ศรีเทพ
1. วัดภูมินทร์
น่าน, เมืองน่าน
2. วัดศรีพันต้น
น่าน, เมืองน่าน
3. ชุมชนบ้านบ่อสวก
น่าน, เมืองน่าน
4. วัดพระธาตุช่อแฮ
แพร่, เมืองแพร่
5. วัดมหาธาตุ
สุโขทัย, เมืองสุโขทัย
6. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
พิษณุโลก, เมืองพิษณุโลก
7. พุทธอุทยานเพชบุระ
เพชรบูรณ์, เมืองเพชรบูรณ์