เที่ยวกรุงใหม่ ศึกษากรุงเก่า
กรุงเทพมหานคร - พระนครศรีอยุธยา

สถาปัตยกรรมล้ำค่า 9 สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์ น้อมระลึกถึงพระบรมวงศานุวงษ์และพระประยุรญาติในรัชกาลที่ 5 ณ สุสานหลวง ชมความเรืองรองของโลหะปราสาท ขอพรความรักกับเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ย้อนเวลาสู่วัดประจำพระราชวังโบราณ พระพุทธรูปทรงเครื่องล้ำค่า ตามรอยศาสตร์พระราชาที่บ้านของพ่อ

จุดที่ 1
จุดที่ 2
กรุงเทพมหานคร, พระนคร
จุดที่ 3
กรุงเทพมหานคร, พระนคร
จุดที่ 4
พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
จุดที่ 5
พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
จุดที่ 6
พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
จุดที่ 7
พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
2. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
กรุงเทพมหานคร, พระนคร
3. วัดราชนัดดาราม
กรุงเทพมหานคร, พระนคร
4. วัดพนัญเชิงวรวิหาร
พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
5. วัดพระศรีสรรเพชญ์ (Wat Phra Si Sanphetch)
พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
6. วัดหน้าพระเมรุ
พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
7. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ
พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา