เที่ยวเมืองธรรมชาติ นมัสการพระธาตุขามแก่น สัมผัสดินแดนนครตักศิลา
ชัยภูมิ - ขอนแก่น - มหาสารคาม

เล่นน้ำตกสัมผัสธรรมชาติ ชมโบราณสถานที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดชัยภูมิ นมัสการพระธาตุขามแก่น เข้าชมเจดีย์กลางน้ำ สักการะพระพุทธมงคลและพระพุทธมิ่งเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวกันทรวิชัย

จุดที่ 1
จุดที่ 2
ชัยภูมิ, เมืองชัยภูมิ
จุดที่ 3
จุดที่ 4
ขอนแก่น, เมืองขอนแก่น
จุดที่ 5
มหาสารคาม, กันทรวิชัย
จุดที่ 6
มหาสารคาม, กันทรวิชัย
2. ปรางค์กู่
ชัยภูมิ, เมืองชัยภูมิ
4. วัดทุ่งเศรษฐี
ขอนแก่น, เมืองขอนแก่น
5. พระพุทธมงคล
มหาสารคาม, กันทรวิชัย
6. พระพุทธรูปมิ่งเมือง
มหาสารคาม, กันทรวิชัย