**เที่ยวมวกเหล็กแหล่งโอโซน ท่องเที่ยวผจญภัยใกล้ชิดธรรมชาติ**
สระบุรี

-รถไฟลอยน้ำ ชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

- หัตถกรรมทรงคุณค่า งานจักสานใบลาน บ้านท่าฤทธิ์ จักสานใบลาน

- เกษตรปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ไร่ครูสรรเสริญ

- เติมสีสันให้หัวใจ มองออกไปในทุ่งดอกไม้ตะการตา บิ๊กเต้สวนเบญมา

- ผลไม้ทรงคุณค่า ผลิตภัณฑ์คงคุณภาพ ฟาร์มสายทองมัลเบอรรี่-

- ดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร ภูมิปัญญาไทยล้ำเลิศ สถานีอนามัยหลังเขา

- แหล่งน้ำ แหล่งความสนุกสนาน น้ำตกเจ๊ดสาวน้อย

- เปิดประสบการณ์ เที่ยวแบบผจญภัย สนุก มากความรู้แน่น องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

จุดที่ 1
สระบุรี, มวกเหล็ก
จุดที่ 2
สระบุรี, มวกเหล็ก