32 °
มีเมฆมาก
1 / 6
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
ปรับปรุงข้อมูลโดย : dtyala001
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุด
01 ส.ค. - 30 ก.ย. 2561
กิจกรรมการแข่งขันเรือยาว ๕ฝีพายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
129 ถนนเทศบาล3 ถนนเทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
เรือ กับ วิถีชีวิตไทย แม่น้ำลำคลองเป็นเส้นทางสำคัญในการสัญจรติดต่อไปมาค้าขายซึ่งกัน
และกันมาแต่บรรพกาล เรือจึงเป็นพาหนะสำคัญในวิถีชีวิตของชาวไทยที่เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพชนแต่บรรพกาลประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการสัญจรระหว่างบ้านและชุมชน เรือเป็นพาหนะที่มีบทบาทสำคัญแต่อดีตจวบจนปัจจุบันทั้งในวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ การคมนาคมขนส่ง ตลอดจนก่อให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแห่งสายน้ำของสยามประเทศ ซึ่งในบริเวณแม่น้ำปัตตานีของจังหวัดยะลาก็เคยมีร่องรอยชุมชนโบราณที่อาศัยแม่น้ำในการสัญจรและการประมงตั้งแต่สมัยศรีวิชัย แต่ในสภาพปัจจุบันบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไปเทคโนโลยีและความสะดวกเข้ามาแทนที่วัฒนธรรมการสัญจรทางน้ำจึงเลือนหายไปกับกาลเวลา ทำให้มนต์เสน่ห์ของแม่น้ำปัตตานี เริ่มเป็นเพียงแม่น้ำลำคลองทั่วไป ด้วยเหตุนี้จึงควรฟื้นฟูวัฒนธรรมการใช้เรือในจังหวัดยะลา โดยใช้กีฬาเรือพายเป็นสื่อในการปลูกฝังวัฒนธรรมดั้งเดิมของบรรพบุรุษให้เยาวชนและประชาชนรุ่นใหม่ได้รับรู้วิถีชีวิตของบรรพบุรุษของตนเอง ซึ่งในปัจจุบันกลายเป็นกีฬาสากลที่บรรจุในการแข่งขันกีฬาระดับโลกอย่าง “โอลิมปิก” ซึ่งในประเทศไทยยังขาดนักกีฬาเรือพายที่มีความสามารถเนื่องจากขาดบุคคลากรที่มีความรู้และขาดอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาชนิดนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสนับสนุนกีฬาชนิดนี้ให้แพร่หลาย โครงการนี้เป็น จุดเริ่มต้นเพื่อนำไปสู่การแข่งขันเพื่อค้นหาผู้เป็นเลิศด้านกีฬาเรือพายในจังหวัดยะลาโดยใช้ กิจกรรมนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งเป็นสนามประลองและเป็นการปั้นนักกีฬาพายเรือสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศต่อไป นอกจากจะหาผู้มีความสามารถที่แท้จริงได้แล้ว
ยังเป็นการเชื่อมความสามัคคีระหว่างชุมชนต่าง ๆ ทำให้เกิดความเข้าใจและนำไปสู่สังคมที่มีความปรองดองอย่างแท้จริงซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดยะลา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างยะลาสันติสุข สังคมมีความปรองดองสมานฉันท์ และเชื่อมั่นศรัทธาภาครัฐ อีกทั้งเป็นหนึ่งในวาระพัฒนาสังคม คือ วาระส่งเสริมกีฬามวลชน และพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

กำหนดการ
ยังไม่กำหนดวัน ที่แน่นอน
สภาพอากาศ ข้อมูลโดย : กรมอุตุนิยมวิทยา
วันจันทร์
มีเมฆมาก
35 ℃
18/02
จ.
35 ° 24 °
19/02
อ.
32 ° 24 °
20/02
พ.
31 ° 22 °
21/02
พฤ.
32 ° 23 °
22/02
ศ.
32 ° 21 °
23/02
ส.
31 ° 19 °
24/02
อา.
34 ° 20 °
ข้อมูลแนะนำ
ระยะเวลาของกิจกรรม
• 2วัน
ราคาที่ใช้ทำกิจกรรม
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มผู้สูงอายุ
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่มสตรี
การเดินทาง
• จักรยาน
• มอเตอร์ไซด์
• รถยนต์
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
129 ถนนเทศบาล3 ถนนเทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
เบอร์ติดต่อ
073213722
เว็บไซต์
อีเมล
yala@mots.go.th
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ