พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี

ที่มาของข้อมูล : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี
รายการ
  กรมการท่องเที่ยว
  dtratchaburi001
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี
ประเภท
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม
รายละเอียด
 
เป็นสถานที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ โบราณคดี ชาติพันธุ์ วิทยาธรณี ศิลปะพื้นบ้าน วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของลาวโซ่ง กระเหรี่ยง และ ไท-ยวน วิวัฒนาการของชาวจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่ยุคอดีตถึงปัจจุบัน ความเป็นมาของการสร้างบ้านเมืองในแต่ละยุคสมัย ภายในมีการแสดงวัตถุโบราณที่โดดเด่น เช่นพระแสงดาบราชศัสตราประจำมณฑลราชบุรี และพระโพธืสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี ศิลปะขอมแบบบายน เป็น1ใน5องค์ที่ขุดพบประเทศไทยซึ่งมีสภาพสมบูรณ์งดงามที่สุด
รูปภาพหน้าปก
ประวัติความเป็นมา
พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ ราชบุรี ตั้งอยู่ใกล้กับหอนาฬิการิมแม่น้ำแม่กลอง ถนนวรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2529 โดยกรมศิลปากรได้ขออนุมัติใช้อาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรีหลังเดิม ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2465 ในรัชสมัยพระบามสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้เป็นสถานที่จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ ตามโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งชาติประจำเมืองของกรมศิลปากร จนในปีพ.ศ.2534 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯทรงเป็นประธานเปิด พิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการ นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจสามารถชมพิพิธภัณฑ์ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับราชบุรีใน ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ชาติพันธุ์วิทยา ธรณีวิทยา ศิลปะพื้นบ้าน เครื่องมือเครื่องใช้ในการจับสัตว์น้ำ วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของกลุ่มชนต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี เช่น ลาวโซ่ง กะเหรี่ยงและไท-ยวน รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี โบราณวัตถุที่โดดเด่นนอกจากพระแสงดาบราชศัสตราประจำมณฑลราชบุรีแล้ว ยังมี พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี ศิลปะขอมแบบบายน เป็น 1 ใน 5 องค์ที่ขุดพบในประเทศไทยซึ่งมีสภาพสมบูรณ์งดงามที่สุด
พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ ราชบุรี ตั้งอยู่ใกล้กับหอนาฬิการิมแม่น้ำแม่กลอง ถนนวรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2529 โดยกรมศิลปากรได้ขออนุมัติใช้อาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรีหลังเดิม ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2465 ในรัชสมัยพระบามสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้เป็นสถานที่จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ ตามโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งชาติประจำเมืองของกรมศิลปากร จนในปีพ.ศ.2534 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯทรงเป็นประธานเปิด พิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการ นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจสามารถชมพิพิธภัณฑ์ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับราชบุรีใน ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ชาติพันธุ์วิทยา ธรณีวิทยา ศิลปะพื้นบ้าน เครื่องมือเครื่องใช้ในการจับสัตว์น้ำ วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของกลุ่มชนต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี เช่น ลาวโซ่ง กะเหรี่ยงและไท-ยวน รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี โบราณวัตถุที่โดดเด่นนอกจากพระแสงดาบราชศัสตราประจำมณฑลราชบุรีแล้ว ยังมี พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี ศิลปะขอมแบบบายน เป็น 1 ใน 5 องค์ที่ขุดพบในประเทศไทยซึ่งมีสภาพสมบูรณ์งดงามที่สุด
ลักษณะเด่น
-เคยเป็นศาลากลางหลังเก่าอายุเกือบ 80 ปี -ภายในจัดเกี่ยวกับราชบุรีในด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ชาติพันธุ์วิทยา ธรณีวิทยา ศิลปะพื้นบ้าน เครื่องมือเครื่องใช้ในการจับสัตว์น้ำ วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของกลุ่มชนต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี -มีโบราณวัตถุที่โดดเด่น คือ พระแสงดาบราชศัสตราประจำมณฑลราชบุรี และ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี ศิลปะขอมแบบบายน เป็น 1 ใน 5 องค์ที่ขุดพบในประเทศไทยซึ่งมีสภาพสมบูรณ์งดงามที่สุด
-เคยเป็นศาลากลางหลังเก่าอายุเกือบ 80 ปี -ภายในจัดเกี่ยวกับราชบุรีในด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ชาติพันธุ์วิทยา ธรณีวิทยา ศิลปะพื้นบ้าน เครื่องมือเครื่องใช้ในการจับสัตว์น้ำ วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของกลุ่มชนต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี -มีโบราณวัตถุที่โดดเด่น คือ พระแสงดาบราชศัสตราประจำมณฑลราชบุรี และ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี ศิลปะขอมแบบบายน เป็น 1 ใน 5 องค์ที่ขุดพบในประเทศไทยซึ่งมีสภาพสมบูรณ์งดงามที่สุด
ขนาดพื้นที่ (ไร่)
-
 
ข้อมูลที่จอดรถ
 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 
 
ที่อยู่
ถนนวรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
ถนนวรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
เบอร์โทรติดต่อ, เบอร์โทรสาร, เบอร์โทรศัพท์มือถือ
032-321513
032-321513
Email
-
 
Website URL
http://www.nationalmuseums.finearts.go.th/ratchaburi/history.htm
http://www.nationalmuseums.finearts.go.th/ratchaburi/history.htm
ชื่อผู้ติดต่อ
 
 
รูปภาพแกลอรี่
วิดีโอแนะนำ
เวลาทำการ
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00–16.00 น. ปิดวันจันทร์-วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันอาทิตย์ 09:00 - 16:00
วันพุธ 09:00 - 16:00
วันพฤหัสบดี 09:00 - 16:00
วันศุกร์ 09:00 - 16:00
วันเสาร์ 09:00 - 16:00
หมายเหตุเวลาทำการ
 
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00–16.00 น. ปิดวันจันทร์-วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ช่วงที่เหมาะสม
 
 
อัตราเข้าชม
 
ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาท
ต่างชาติ เด็ก 100 บาท
ไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท
ไทย เด็ก 20 บาท
หมายเหตุอัตราเข้าชม
 
 
เวลาโดยประมาณที่ใช้เที่ยวสถานที่นี้
 
 
กลุ่มเป้าหมาย
 
กลุ่มครอบครัว
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
Social Network
 
 
การเดินทาง
 
รถยนต์
หมายเหตุการเดินทาง
 
 
กิจกรรม
 
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด
สุขา ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
สาธารณูปโภค
 
คัดแยกขยะ การไฟฟ้า ประปา กล้อง CCTV ทางออกฉุกเฉิน ถังดับเพลิง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สัญญาณ wifi สัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ข้อมูลเพิ่มเติม