บ้านท่าดินแดง

ที่มาของข้อมูล : บ้านท่าดินแดง
รายการ
  กรมการท่องเที่ยว
  dtphangnga004
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว
บ้านท่าดินแดง
บ้านท่าดินแดง
ประเภท
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมู่บ้าน ชุมชน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ
รายละเอียด
 
บ้านท่าดินแดงมีชาวบ้านอพยพเข้ามาอยู่อาศัยก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือประมาณร้อยกว่าปีมาแล้ว สภาพภูมิประเทศอยู่ใกล้ป่าชายเลน สองข้างหมู่บ้านมีป่าชายเลนล้อมรอบ มีชายหาดยาวกว่า 13 กิโลเมตร บ้านท่าดินแดงอยู่ห่างจากตัวอำเภอท้ายเหมือง 14 กิโลเมตร ชาวบ้านในหมู่บ้านท่าดินแดงส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 80% ประกอบอาชีพหลัก คือ ทำสวนปาล์ม/ยางพารา/เกษตร เช่น ปลูกแตงโม ถั่วฝักยาว ผักไฮโดรโปนิกส์ ลักษณะทางสังคมยังเป็นสังคมแบบพี่น้องพึ่งพาอาศัยกันเสมือนญาติ มีคติของชุมชนในการพัฒนาและดูแลสิ่งแวดล้อม คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา และดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อฟื้นฟูสภาพดินให้มีการใช้อย่างยั่งยืน
รูปภาพหน้าปก
ประวัติความเป็นมา
บ้านท่าดินแดงมีชาวบ้านอพยพเข้ามาอยู่อาศัยก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือประมาณร้อยกว่าปีมาแล้ว สภาพภูมิประเทศอยู่ใกล้ป่าชายเลน สองข้างหมู่บ้านมีป่าชายเลนล้อมรอบ มีชายหาดยาวกว่า 13 กิโลเมตร บ้านท่าดินแดงอยู่ห่างจากตัวอำเภอท้ายเหมือง 14 กิโลเมตร ชาวบ้านในหมู่บ้านท่าดินแดงส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 80% ประกอบอาชีพหลัก คือ ทำสวนปาล์ม/ยางพารา/เกษตร เช่น ปลูกแตงโม ถั่วฝักยาว ผักไฮโดรโปนิกส์ ลักษณะทางสังคมยังเป็นสังคมแบบพี่น้องพึ่งพาอาศัยกันเสมือนญาติ มีคติของชุมชนในการพัฒนาและดูแลสิ่งแวดล้อม คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา และดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อฟื้นฟูสภาพดินให้มีการใช้อย่างยั่งยืน
บ้านท่าดินแดงมีชาวบ้านอพยพเข้ามาอยู่อาศัยก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือประมาณร้อยกว่าปีมาแล้ว สภาพภูมิประเทศอยู่ใกล้ป่าชายเลน สองข้างหมู่บ้านมีป่าชายเลนล้อมรอบ มีชายหาดยาวกว่า 13 กิโลเมตร บ้านท่าดินแดงอยู่ห่างจากตัวอำเภอท้ายเหมือง 14 กิโลเมตร ชาวบ้านในหมู่บ้านท่าดินแดงส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 80% ประกอบอาชีพหลัก คือ ทำสวนปาล์ม/ยางพารา/เกษตร เช่น ปลูกแตงโม ถั่วฝักยาว ผักไฮโดรโปนิกส์ ลักษณะทางสังคมยังเป็นสังคมแบบพี่น้องพึ่งพาอาศัยกันเสมือนญาติ มีคติของชุมชนในการพัฒนาและดูแลสิ่งแวดล้อม คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา และดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อฟื้นฟูสภาพดินให้มีการใช้อย่างยั่งยืน
ลักษณะเด่น
ชาวบ้านท่าดินแดงมีวิถีชีวิตอยู่กับทะเลและป่าชายเลน มีวัฒนธรรมของคนมุสลิม ใช้ภาษาใต้เป็นภาษาประจำถิ่น ชุมชนมีภูมิประเทศที่เป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล และมีธรรมชาติป่าชายเลนที่สมบูรณ์ ป่าพรุ หาดสวย น้ำใส เป็นเสน่ห์ของชุมชน
ชาวบ้านท่าดินแดงมีวิถีชีวิตอยู่กับทะเลและป่าชายเลน มีวัฒนธรรมของคนมุสลิม ใช้ภาษาใต้เป็นภาษาประจำถิ่น ชุมชนมีภูมิประเทศที่เป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล และมีธรรมชาติป่าชายเลนที่สมบูรณ์ ป่าพรุ หาดสวย น้ำใส เป็นเสน่ห์ของชุมชน
ขนาดพื้นที่ (ไร่)
 
 
ข้อมูลที่จอดรถ
 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 
 
ที่อยู่
หมู่ 4 หมู่บ้านท่าดินแดงตำบลลำแก่น พังงา NULL
บ้านท่าดินแดง ท้ายเหมือง หมู่ 4 หมู่บ้านท่าดินแดงตำบลลำแก่น ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา
เบอร์โทรติดต่อ, เบอร์โทรสาร, เบอร์โทรศัพท์มือถือ
086 273 0823, 086 2730823
086 273 0823 086 273 0823
Email
 
 
Website URL
 
 
ชื่อผู้ติดต่อ
 
 
รูปภาพแกลอรี่
วิดีโอแนะนำ
เวลาทำการ
ทุกวัน
วันอาทิตย์ 08:00 - 18:00
วันจันทร์ 08:00 - 18:00
วันอังคาร 08:00 - 18:00
วันพุธ 08:00 - 18:00
วันพฤหัสบดี 08:00 - 18:00
วันศุกร์ 08:00 - 18:00
วันเสาร์ 08:00 - 18:00
หมายเหตุเวลาทำการ
 
ทุกวัน
ช่วงที่เหมาะสม
 
ท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล
อัตราเข้าชม
 
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมายเหตุอัตราเข้าชม
 
 
เวลาโดยประมาณที่ใช้เที่ยวสถานที่นี้
 
 
กลุ่มเป้าหมาย
 
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
กลุ่มมุสลิม
กลุ่ม MICE / ศึกษาดูงาน
กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร
Social Network
 
https://www.facebook.com/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87-1415504732078450/
การเดินทาง
 
รถโดยสารประจำทาง รถยนต์
หมายเหตุการเดินทาง
 
 
กิจกรรม
 
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด
สุขา ร้านอาหาร
สาธารณูปโภค
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 

บ้านท่าดินแดงมีชาวบ้านอพยพเข้ามาอยู่อาศัยก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือประมาณร้อยกว่าปีมาแล้ว สภาพภูมิประเทศอยู่ใกล้ป่าชายเลน สองข้างหมู่บ้านมีป่าชายเลนล้อมรอบ มีชายหาดยาวกว่า 13 กิโลเมตร บ้านท่าดินแดงอยู่ห่างจากตัวอำเภอท้ายเหมือง 14 กิโลเมตร ชาวบ้านในหมู่บ้านท่าดินแดงส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 80% ประกอบอาชีพหลัก คือ ทำสวนปาล์ม/ยางพารา/เกษตร เช่น ปลูกแตงโม ถั่วฝักยาว ผักไฮโดรโปนิกส์ ลักษณะทางสังคมยังเป็นสังคมแบบพี่น้องพึ่งพาอาศัยกันเสมือนญาติ มีคติของชุมชนในการพัฒนาและดูแลสิ่งแวดล้อม คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา และดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อฟื้นฟูสภาพดินให้มีการใช้อย่างยั่งยืน