วัดมหาวัน

ที่มาของข้อมูล : วัดมหาวัน
รายการ
  กรมการท่องเที่ยว
  สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว
วัดมหาวันวนาราม
วัดมหาวัน
ประเภท
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม วัด ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์
รายละเอียด
 
วัดมหาวัน เป็นพระอารามหลวงของพระนางจามเทวี เจดีย์วัดมหาวันเป็นที่บรรจุพระรอดลำพูน 1 ใน 5 พระเครื่องชุดเบญจภาคีที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด เชื่อกันว่า พระรอดมีความศักดิ์สิทธิ์หรือความขลังในด้านแคล้วคลาด ปราศจากภัยอันตรายและความวิบัติต่างๆ มีเสน่ห์เมตตามหานิยม ได้ลาภผลและคงกระพันชาตรี หากใครได้มากราบไหว้บูชาพระรอดก็จะพ้นภัยอันตรายทุกสิ่งปวง
รูปภาพหน้าปก
ประวัติความเป็นมา
วัดมหาวันวนาราม ตั้งอยู่ที่ถนนจามเทวี อำเภอเมืองลำพูน เป็นวัดที่เก่าแก่ สร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวี อาณาเขตทิศเหนือจรดทางสาธารณประโยชน์ ทิศใต้จรดทางสาธารณประโยชน์และถนนจามเทวี ทิศตะวันออกจรดทางสาธารณประโยชน์และคูเมืองส่งน้ำ ทิศตะวันตกจรดทางสาธารณประโยชน์ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง หอไตร ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปพระประธานสร้างด้วยอิฐถือปูน ศิลปะลานนาไทย และเจดีย์ก่ออิฐถือปูนศิลปะลานนาไทย
วัดมหาวันวนาราม ตั้งอยู่ที่ถนนจามเทวี อำเภอเมืองลำพูน เป็นวัดที่เก่าแก่ สร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวี อาณาเขตทิศเหนือจรดทางสาธารณประโยชน์ ทิศใต้จรดทางสาธารณประโยชน์และถนนจามเทวี ทิศตะวันออกจรดทางสาธารณประโยชน์และคูเมืองส่งน้ำ ทิศตะวันตกจรดทางสาธารณประโยชน์ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง หอไตร ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปพระประธานสร้างด้วยอิฐถือปูน ศิลปะลานนาไทย และเจดีย์ก่ออิฐถือปูนศิลปะลานนาไทย
ลักษณะเด่น
-วัดเก่าแก่ อายุกว่า 1,300 ปี สร้างในสมัยพระนางจามเทวี -มีพระพุทธรูปปางนาคปรกที่อัญเชิญมาจากเมืองละดว้ -เป็นกรุพระเครื่องชื่อดัง คือ พระรอดมหาวัน -พระรอดของวัดมหาวัน ถือเป็นแบบพิมพ์องค์พระรอดที่มีชื่อเสียง
-วัดเก่าแก่ อายุกว่า 1,300 ปี สร้างในสมัยพระนางจามเทวี -มีพระพุทธรูปปางนาคปรกที่อัญเชิญมาจากเมืองละดว้ -เป็นกรุพระเครื่องชื่อดัง คือ พระรอดมหาวัน -พระรอดของวัดมหาวัน ถือเป็นแบบพิมพ์องค์พระรอดที่มีชื่อเสียง
ขนาดพื้นที่ (ไร่)
-
 
ข้อมูลที่จอดรถ
 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 
 
ที่อยู่
2 ถนน จามเทวี ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน 51000
2 จามเทวี ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน 51000
เบอร์โทรติดต่อ, เบอร์โทรสาร, เบอร์โทรศัพท์มือถือ
053-535242
053-535242
Email
-
 
Website URL
-
 
ชื่อผู้ติดต่อ
 
 
รูปภาพแกลอรี่
วิดีโอแนะนำ
เวลาทำการ
-
วันอาทิตย์ 08:00 - 17:00
วันจันทร์ 08:00 - 17:00
วันอังคาร 08:00 - 17:00
วันพุธ 08:00 - 17:00
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00
วันศุกร์ 08:00 - 17:00
วันเสาร์ 08:00 - 17:00
หมายเหตุเวลาทำการ
 
-
ช่วงที่เหมาะสม
 
 
อัตราเข้าชม
 
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมายเหตุอัตราเข้าชม
 
 
เวลาโดยประมาณที่ใช้เที่ยวสถานที่นี้
 
 
กลุ่มเป้าหมาย
 
กลุ่มครอบครัว
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
กลุ่มสตรี
กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงศาสนา
กลุ่ม MICE / ศึกษาดูงาน
กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร
Social Network
 
 
การเดินทาง
 
จักรยาน มอเตอร์ไซด์ รถยนต์
หมายเหตุการเดินทาง
 
 
กิจกรรม
 
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด
สุขา ร้านขายสินค้าที่ระลึก ป้ายสื่อความหมาย ป้ายชี้ทางเข้าถึง
สาธารณูปโภค
 
คัดแยกขยะ การไฟฟ้า ระบบน้ำใช้ ประปา กล้อง CCTV สัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ข้อมูลเพิ่มเติม