25 °
มีเมฆบางส่วน
1 / 17
 • ชมวิดีโอ
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนพื้นบ้านวัดฝั่งคลอง (ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง)
จ.นครนายก, อ.ปากพลี

ขณะนี้ปิดทำการ

0 คะแนน | ( 0 รีวิว )

 • ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ : กรมการท่องเที่ยว
 • ปรับปรุงข้อมูลโดย : dtnakhonnayok002
  สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
 • มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ที่อยู่
84 ม.4 สุวรรณศร ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130

โทรศัพท์
037-399833, 081-4588200

อีเมล
som2419@hotmail.com

เว็บไซต์

การเดินทาง
จักรยาน
มอเตอร์ไซด์
เดินเท้า
รถยนต์

สภาพอากาศ

วันที่
รายละเอียด
สูง / ต่ำ
จ. มิ.ย. 25
เมฆเป็นส่วนมาก
33°/25°
อ. มิ.ย. 26
เมฆเป็นส่วนมาก
33°/25°
พ. มิ.ย. 27
ฝนตกเล็กน้อย
31°/24°
พฤ. มิ.ย. 28
ฝนตกเล็กน้อย
32°/24°
ศ. มิ.ย. 29
มีเมฆมาก
33°/26°
ส. มิ.ย. 30
ฝนตกเล็กน้อย
33°/25°
อา. ก.ค. 01
ฝนตกเล็กน้อย
31°/25°
ข้อมูลโดย : กรมอุตุนิยมวิทยา
รายละเอียด
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง มีการจัดแสดงเพื่อเยี่ยมชม และศึกษาเรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
๑. ส่วนจัดนิทรรศการ
๑.๑ นิทรรศการห้องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาที่ทรงงานในพื้นที่จังหวัดนครนายก
๑.๒ นิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยจัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชุนไทยพวนในอำเภอปากพลี ซึ่งจำแนกได้ ๗ สาขาได้แก่ ๑.ศิลปะการแสดง ได้แก่ ลำพวน ลำตัดไทยพวนและรำโทน ๒.งานช่างฝีมือดั้งเดิม ได้แก่ การทอผ้าลวดลายไทยพวน ๓.วรรณกรรมพื้นบ้าน ได้แก่ ประวัติการตั้งถิ่นฐานของชาวไทยพวน ปริศนาคำทำนายภาพปริศนาธรรม นิทานพื้นบ้านและบททำขวัญ ๔.กีฬาภูมิปัญญาไทย ได้แก่ การเล่นพื้นบ้านไทยพวน ๕.แนวปฎิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล ได้แก่ กิจกรรมที่กระทำตามกำหนดในรอบปี คือ "ฮีตสิลสอง" ๖.ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ได้แก่ อาหารพื้นบ้านไทยพวน ๗.ภาษา ได้แก่ ภาษาพูดและภาษาเขียนไทยพวน
๑.๓ นิทรรศการวิถีชีวิต ความเป็นอยู่และประวัติศาสตร์ของจังหวัดและชุมชนโดยจัดแสดงองค์ความรู้ของชุมชนไทยพวนไว้ในห้อง "พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน"
๒. ส่วนการจัดกิจกรรม
๒.๑ การส่งเสริมและเผยแพร่ โดยจัดกิจกรรมเผยแพร่และสาธิตการทำไข่เค็มและปลาดูสมุนไพร และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากปราชญ์ท้องถิ่น
๒.๒ การศึกษาพัฒนาและอบรมให้ความรู้ด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยมีการจัดให้มีการประชุมร่วมกันทางวัฒนธรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรูทางวัฒธรรม เช่น การอบรมมัคคุเทศก์ การบรรยาย และชม VTR ประวัติ ของชาวไทยพวนและกิจกรรมทางศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
๓. ส่วนบริการ
๓.๑ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน เช่น ไข่เค็มใบเตย ปลาดูสมนไพร ข้าวจี่ ข้าวกระยาคู และผ้าทอลวดลายไทยพวน
๓.๒ มุมนั่งเล่น มีห้องอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการสืบข้นข้อมูลกิจกรรมของศูนย์ฯ และประวัติของชุมชนไทยพวน
๓.๓ ด้านอื่นๆ มีห้องประชุมอบรมสัมมนาไว้บริการ มีลานการแสดง ทางวัฒนธรรม และการจัดบริการอาหารโคกพาสายและพาแลง(ไทยพวน)
ลักษณะเด่น
-แหล่งปฎิบัติธรรม
-แหล่งความรู้ทางประวัติศาสตร์
ประวัติ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเอาพระทัยใส่ในความเป็นอยู่ของพสกนิกรไทย โดยทรงมีพระราชกรณียกิจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทุกๆด้าน รวมไปถึงด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นมรดกเก่าแก่ที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของชนชาติไทยมานานนับพันปี ซึ่งในอดีตเป็นรากฐานของปัจจุบันและอนาคต หากชนชาติไทยไม่มีสิ่งดีงามของตนเองเป็นพื้นฐานรองรับแล้วบรรพบุรุษของคนไทยจะสร้างบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมาจนถึงทุกวันนี้ได้อย่างไร อีกทั้งพระองค์ยังทรงมีพระปรีชาสามารถในศิลปะแขนงต่างๆ อย่างล้ำเลิศจนได้รับพระราชสมัญญาว่า "อัครศิลปิน" กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจึงได้กำหนดนโยบายให้จัดตั้ง ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช"ขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและให้เป็นแหล่งรวบรมมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลแนะนำ

กลุ่มนักท่องเที่ยว

 • กลุ่มครอบครัว
 • กลุ่มผู้สูงอายุ
 • กลุ่มวัยทำงาน
 • กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
 • กลุ่มสตรี
 • กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
 • กลุ่มท่องเที่ยวเชิงศาสนา
 • กลุ่ม MICE / ศึกษาดูงาน
 • กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
 • กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร

เวลาทำการ

วันอาทิตย์:
08:30 - 17:30
วันจันทร์:
08:30 - 17:30
วันอังคาร:
08:30 - 17:30
วันพุธ:
08:30 - 17:30
วันพฤหัสบดี:
08:30 - 17:30
วันศุกร์:
08:30 - 17:30
วันเสาร์:
08:30 - 17:30
หมายเหตุเวลาทำการ:

ราคาค่าเข้าชม

ราคาค่าเข้าชม:
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลแนะนำ

เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่:
ที่จอดรถ:

สิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก

 • สุขา
 • ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
 • ร้านขายสินค้าที่ระลึก
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ป้ายชี้ทางเข้าถึง

สาธารณูปโภค

ระบบไฟฟ้า

 • การไฟฟ้า

ระบบน้ำใช้

 • ระบบน้ำใช้

ระบบรักษาความปลอดภัย

 • กล้อง CCTV

ระบบการสื่อสาร

 • สัญญาณโทรศัพท์
 • สัญญาณอินเตอร์เน็ต

  ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ