32 °
ท้องฟ้าแจ่มใส
1 / 11
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
ปรับปรุงข้อมูลโดย : dtchaiyaphum002
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้เปิดทำการ
พระธาตุหนองสามหมื่น
หมู่ 1 บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ หมู่ 1 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
เป็นเจดีย์ก่อด้วยอิฐ และฉาบปูนย่อมุมไม้สิบสองฐานเจดีย์ เป็นฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างประมาณ 13.30 เมตร ยาว 13.30 เมตร มีบันไดทางขึ้น 3 ด้าน ขนาดกว้างของบันไดประมาณ 4.90 เมตร ชั้นขึ้นบันไดมี 5 ชั้น และมีลานทักษิณรอบเจดีย์
ลักษณะเด่น
พระธาตุหนองสามหมื่นมีลักษณะเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ตั้งอยู่บนฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีความสูงประมาณ 45 เมตร มีบันไดทางขึ้นทั้งสี่ด้าน เหนือฐานเขียงเป็นฐานบัวคว่ำบัวหงายรองรับองค์พระธาตุ ซึ่งมีซุ้มทั้งสี่ทิศ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางรำพึง และปางลีลา ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า รูปแบบดังกล่าวอาจเปรียบเทียบได้กับพระธาตุอื่นๆ ทั้งในนครเวียงจันทน์และในเขตไทย เช่น พระธาตุวัดเทพพล เมืองเวียงคุก จังหวัดหนองคาย พระธาตุศรีเมือง นครเวียงจันทน์ เป็นต้น
ประวัติ
พระธาตุหนองสามหมื่น เป็นพระธาตุที่มีลักษณะสวยงามและสมบูรณ์ ที่สุดองค์หนึ่ง ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่จาก ลักษณะสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่ผสมผสานกันระหว่างล้านนา ล้านช้างและอยุธยา สันนิษฐานว่าสร้าง ขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑ - ๒๒ ในสมัยพระไชยเชษฐาธิราชแห่งราชอาณาจักรลาว นอกจากนี้ บริเวณ ที่ตั้งพระธาตุหนองสามหมื่นแต่เดิม เคยเป็นเมืองโบราณสมัยทวาราวดีที่มีขนาดใหญ่เมืองหนึ่ง อายุราว พุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๖ เนื่องจากปรากฏร่องรอยของคูน้ำคันดิน และโคกเนินโบราณสถานหลายแห่ง รวมทั้งโบราณวัตถุหลายชิ้น เช่น กลุ่มใบเสมาหินทราย สันนิษฐานว่าเป็นเมืองขนาดใหญ่ ปรากฏในตำนานอุรังคนิทาน ว่ามีเมืองหนึ่ง อยู่ด้านทิศตะวันตกของเมืองหนองหาร ชื่อว่า อโยธยา หรือกุรุนทนคร โดยส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าจะเป็นแถบจังหวัดนครปฐม เพราะความหมายกำกวม ในที่นี้อาจจะเป็นเป็นเมืองกรุนทนคร ขึ้นตรงกับอาณาจักรทวารวดี(อโยธยา)ก็อาจเป็นได้
ข้อมูลเพิ่มเติม

              จังหวัดชัยภูมิอยู่บริเวณรอยต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคกลาง ซึ่งมีพื้นที่ทับซ้อนทางวัฒนธรรมตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์ ทวารวดี ขอม ล้านช้าง รัตนโกสินธ์อย่างไม่ขาดสาย โดยเฉพาะวัฒนธรรมล้านช้าง ที่ปรากฏหลักฐานด้านศิลปกรรม กระจายในเขตพื้นที่ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอภูเขียว ไม่ว่าจะเป็นพระธาตุกุดจอก พระธาตุงูซวง พระธาตุพีพวน และพระธาตุหนองสามหมื่น ส่วนพระธาตุหนองสามหมื่น ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

              ศิลปกรรมพระธาตุหนองสามหมื่นมีรูปแบบศิลปะล้านช้าง โดยมีอิทธิพลล้านนา และอยุธยา เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ก่อด้วยอิฐถือปูนตั้งอยู่บนฐานอิฐย่อมุมทำสอบขึ้นเพื่อฐานบัวรองรับตัวเรือนธาตุ จากนั้นจึงก่อสอบยอดแหลมขึ้นไปตรงเรือนธาตุทั้ง 4 ทิศ ทำเป็นซุ้ม ภายในซุ้มมีพระพุทธรูปประทับยืนอยู่ทุกซุ้มมีบันไดทางขึ้นทั้ง 4 ด้าน บริเวณที่ตั้งพระธาตุสามหมื่นนี้เดิมเป็นเมืองมาตั้งแต่สมัยทวารวดี มีร่องรอยคูน้ำคันดินและกลุ่มเสมาหินทรายแดงจารึกอักษรปัลลวะ อายุพระธาตุประมาณพุทธศตวรรษที่ 21 – 22 สมัยพระไชยเชษฐาธิราช( สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 9 นครราชสีมา, ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 35)

ฐานบัวมีลักษณะพิเศษคือมีบัวหงายที่งายซ้อนกัน 2 ชั้นโดยใช้เส้นลวดเล็กๆคาดคั่น และส่วนที่ต่อเนื่องของบัวเชิงของเรือนธาตุ

ส่วนเรือนธาตุ บัวเชิงของส่วนปลายงอนขึ้นรับกันกับบัวหงายส่วนของฐาน บริเวณเรือนธาตุทั้งสี่ด้านมีจระนำประดิษฐานพระพุทธรูปยืนและลีลา ที่หยักมุมทุกมุมของเรือนธาตุประดับลายกาบบนและลายกาบล่าง ด้านบนของเรือนธาตุเป็นหลังคาลาด

ส่วนยอด เป็นชั้นซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไปมีการประดับเจดีย์จำลองเล็กๆ ตรงกับส่วนบนของจรนำทั้งสี่ด้าน ยอดบนสุดยังเหลือเค้าของทรงพุ่มคล้ายดอกบัวตูมในผังสี่เหลี่ยมหรือที่เรียกกันว่าบัวเหลี่ยม (ประภัสสร์ ชูวิเชียร, 2550, หน้า 94- 95)

               เรื่องเล่าของหนองสามหมื่น มาจากนิทานพื้นบ้านเรื่องสังข์ทองเมื่อครั้งพระอินทร์พนันตีคลีกับท้าวสามล และได้ตีคลีกับพระสังข์ ผลปรากฏว่าลูกคลีตกลงมาในหนองใช้คนสามหมื่นคนในการงมลูกคลี จึงตั้งชื่อว่า หนองสามหมื่น หนองน้ำใกล้ๆบริเวณพระธาตุ สัมพันธ์กับปัญญาสชาดกซึ่งเป็นชาดกนอกนิบาต สุวัณณสังขชาดก กล่าวคือหนองน้ำแห่งนี้ อยู่ใกล้ๆกับลานตีคลีที่พระอินทร์กับพระสังข์ตีคลี

สภาพอากาศ ข้อมูลโดย : กรมอุตุนิยมวิทยา
วันจันทร์
ท้องฟ้าแจ่มใส
33 ℃
18/02
จ.
33 ° 22 °
19/02
อ.
34 ° 23 °
20/02
พ.
35 ° 23 °
21/02
พฤ.
36 ° 26 °
22/02
ศ.
37 ° 26 °
23/02
ส.
36 ° 26 °
24/02
อา.
38 ° 26 °
ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันอาทิตย์
: 06:00 - 18:00
วันจันทร์
: 06:00 - 18:00
วันอังคาร
: 06:00 - 18:00
วันพุธ
: 06:00 - 18:00
วันพฤหัสบดี
: 06:00 - 18:00
วันศุกร์
: 06:00 - 18:00
วันเสาร์
: 06:00 - 18:00
หมายเหตุเวลาทำการ : -
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มผู้สูงอายุ
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่มท่องเที่ยวเชิงศาสนา
• กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
การเดินทาง
• จักรยาน
• มอเตอร์ไซด์
• รถยนต์
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: ไม่มีค่าใช้จ่าย
• หมายเหตุ : -
ข้อมูลแนะนำ
• เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่
: 3 ชั่วโมง
• ที่จอดรถ
: 100
สิ่งอำนวยความสะดวก
สุขา
ป้ายสื่อความหมาย
ป้ายชี้ทางเข้าถึง
สาธารณูปโภค
ระบบกำจัดขยะ
• เตาเผาขยะ
ระบบไฟฟ้า
• การไฟฟ้า
ระบบน้ำใช้
• ประปา
ระบบรักษาความปลอดภัย
• กล้อง CCTV
ระบบการสื่อสาร
• สัญญาณโทรศัพท์
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
หมู่ 1 บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ หมู่ 1 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ