28 °
เมฆเป็นส่วนมาก
1 / 10
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จ.เพชรบุรี, อ.บ้านแหลม

ขณะนี้ปิดทำการ

0 คะแนน | ( 0 รีวิว )

  • ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ : กรมการท่องเที่ยว
  • ปรับปรุงข้อมูลโดย : dtphetchaburi001
    สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
  • มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ที่อยู่
ตำบลผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76100

โทรศัพท์
032-441264,032-441264-5


การเดินทาง
จักรยาน
มอเตอร์ไซด์
รถยนต์

สภาพอากาศ

วันที่
รายละเอียด
สูง / ต่ำ
อา. ส.ค. 19
เมฆเป็นส่วนมาก
30°/28°
จ. ส.ค. 20
เมฆเป็นส่วนมาก
29°/27°
อ. ส.ค. 21
ฝนตกเล็กน้อย
32°/25°
พ. ส.ค. 22
มีเมฆมาก
34°/26°
พฤ. ส.ค. 23
ฝนตกเล็กน้อย
31°/26°
ศ. ส.ค. 24
ฝนตกเล็กน้อย
31°/26°
ส. ส.ค. 25
ฝนตกเล็กน้อย
31°/25°
ข้อมูลโดย : กรมอุตุนิยมวิทยา
รายละเอียด
พระราชดำรัส / พระราชดำริ / ความเป็นมา

พระราชดำริ

ปัญหาสำคัญ คือ เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องน้ำเสียกับขยะ ได้ศึกษามาแล้วเหมือนกัน ทำไม่ยากนัก ในทางเทคโนโลยีทำได้ ในเมืองไทยเองก็ทำได้ หาเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาแล้วในเมืองไทยเองก็ทำได้หรือจะจ้าง บริษัทต่างประเทศมาก็ทำได้ นี่แหละปัญหาเดียวกัน เดี๋ยวนี้กำลังคิดจะทำ แต่ติดอยู่ที่ที่จะทำ

วัตถุประสงค์โครงการ / เป้าหมาย

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการกำจัดขยะและการบำบัดน้ำเสียชุมชนและนำผลไปพัฒนาเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียพร้อมทั้งสร้างรูปแบบการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหมักจากการกำจัดขยะและน้ำเสียที่บำบัดแล้วรวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ
เพื่อศึกษาวิจัยทางด้านสังคม อันได้แก่ รูปแบบของสังคมการประชาสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมศึกษาของโครงการฯ และนำผลไปประยุกต์ใช้สร้างแบบจำลองทางสังคม การประชาสัมพันธ์ และสิ่งแวดล้อมศึกษา ในแยกขยะก่อนทิ้งและการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำ
เพื่อสร้างคู่มือและสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ในการเผยแพร่เทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์การกำจัดขยะและการบำบัดน้ำเสียชุมชน และการจัดอบรม ประชุม สัมมนา ให้ความรู้แก่ประชาชนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง


กิจกรรมภายในโครงการ / แผนงานบริการเพื่อสังคม

โครงการถ่ายทอดความรู้สู่สาธารณชน
วัตถุประสงค์
- เพื่อการถ่ายทอดความรู้สู่สาธารณชนผ่านกิจกรรมการศึกษาดูงานและการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาและกิจกรรมที่โครงการฯ ได้ดำเนินการขึ้น
สาระสำคัญ และกิจกรรม
- การฝึกอบรม
- การให้บริการศึกษาดูงาน
โครงการประชาสัมพันธ์โครงการ
วัตถุประสงค์
- เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนผ่านเทคโนโลยีการถ่ายทอดความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ
สาระสำคัญ และกิจกรรม
- การพัฒนาและประเมินสื่อ
- การจัดนิทรรศการ / road show
- การจัดงาน event / ตลาดนัดชุมชน
โครงการเครือข่ายสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อมในการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนตามภูมิสังคมต่างๆ ทั่วประเทศ
สาระสำคัญ และกิจกรรม
- เครือข่ายชุมชนต้นแบบแหลมผักเบี้ย
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ตามแนวพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ตามแนวพระราชดำริ ภาคตะวันออก
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ตามแนวพระราชดำริ ภาคตะวันตก
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ตามแนวพระราชดำริ ภาคใต้
โครงการการให้บริการวิชาการ
วัตถุประสงค์
- ให้บริการวิชาการคำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้แก่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สาระสำคัญ และกิจกรรม
- การให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
- การขยายผลโครงการ
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
วัตถุประสงค์
- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยรอบโครงการฯ ผ่านกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ และร้านค้าชุมชน
สาระสำคัญ และกิจกรรม
- ร้านจำหน่ายของที่ระลึกโครงการ
- ร้านค้าชุมชน
- มวลชนสัมพันธ์
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีธรรมชาติ
วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ด้านขยะและน้ำเสีย ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน
สาระสำคัญ และกิจกรรม
- การวิจัยเทคโนโลยีการกำจัดขยะ
- การวิจัยด้านบ่อผึ่งบำบัดน้ำเสีย
- การวิจัยด้านพืชบำบัด
- การวิจัยด้านการใช้ประโยชน์จากตะกอน ปุ๋ยจากขยะ และน้ำเสีย
- การวิจัยด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ
- การวิจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมศึกษา
- การจัดหา/ ซ่อมบำรุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์
โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน
วัตถุประสงค์
- เผยแพร่ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น และพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ และให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
สาระสำคัญ และกิจกรรม
- การนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับชาติและนานาชาติ
- การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
- การเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อเผยแพร่
โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเฉพาะ
วัตถุประสงค์
- การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เฉพาะ
สาระสำคัญ และกิจกรรม
- การประเมินกระบวนการธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ ด้วยวิธีการสังเคราะห์แสงเทอร์โมไซฟอน และเทอร์โมออสโมซิสต่อการผลิตออกซิเจนที่เป็นพลังงานให้แบคทีเรียเพื่อใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียชุมชน
- ศักยภาพน้ำไหลจากเขื่อนเก็บกักน้ำสิริกิติ์ในการบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยกระบวนการเจือจางหลังผลิตกระแสไฟฟ้าและก่อนทดน้ำปลูกข้าวในประเทศไทย
- ความชื้นเหมาะสมของซากพืชที่เอื้อต่อการเกิดกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่การปลดปล่อยความร้อนและก๊าซติดไฟที่เป็นปัจจัยจำเป็นของการเกิดไฟป่าพรุภาคใต้ประเทศไทย
ลักษณะเด่น
-ระบบน้ำเสีย -แหล่งเรียนรู้ทางป่าชายเลน ที่กำลังขยายตัว -อุดมงค์ป่าชายเลน -หาดทรายเม็ดแรกของอ่าวไทย
ประวัติ
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นพื้นที่เหมาะสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการบำบัดน้ำเสียในตัวเมืองเพชรบุรีให้กับกลายมาเป็นน้ำสะอาด และปล่อยลงสู่ทะเลโดยไม่เป็นมลภาวะทางน้ำ ผลที่ได้รับอย่างเห็นได้ชัด คือ มีการขยายพันธุ์ไม้ป่าชายเลย อาทิเช่น ต้นโกงกาง และยังเป็นที่ขยายพันธุ์ของสัตว์ทะเลได้อีกด้วย การเดินทางนั้นค่อนข้างยากลำบาก เพราะไม่มีรถประจำทางที่จะผ่านเส้นโครงการแหลมผักเบี้ยนี้ เว้นแต่รถเมล์แดงของชาวบ้านที่เข้าออกไปรับคนในตัวเมืองเพชรบุรีในตลาด วันละ 2 เท่านั้น คือ เจ็ดโมงเช้าและบ่ายสองโมง

ข้อมูลแนะนำ

กลุ่มนักท่องเที่ยว

  • กลุ่มครอบครัว
  • กลุ่มวัยทำงาน
  • กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น

เวลาทำการ

วันอาทิตย์:
08:00 - 18:00
วันจันทร์:
08:00 - 18:00
วันอังคาร:
08:00 - 18:00
วันพุธ:
08:00 - 18:00
วันพฤหัสบดี:
08:00 - 18:00
วันศุกร์:
08:00 - 18:00
วันเสาร์:
08:00 - 18:00
หมายเหตุเวลาทำการ:
-

ราคาค่าเข้าชม

ราคาค่าเข้าชม:
มีค่าใช้จ่าย
- ต่างชาติ ผู้ใหญ่:
0.00 บาท
- ต่างชาติ เด็ก:
0.00 บาท
- ไทย ผู้ใหญ่:
0.00 บาท
- ไทย เด็ก:
0.00 บาท

ข้อมูลแนะนำ

เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่:
ที่จอดรถ:

  ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ