1 / 1
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
ปรับปรุงข้อมูลโดย : dtphatthalung002
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้ปิดทำการ
บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน
บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน หมู่ 3 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
สถานที่ตั้ง
บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง อยู่ห่างจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ประมาณ 75 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเมืองพัทลุง ประมาณ 25 กิโลเมตร
สภาพทั่วไป
บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน เป็นแอ่งน้ำที่มีอุณหภูมิ ประมาณ 60 องศาเซลเซียส อยู่บริเวณเชิงเขาชัยสน ประชาชนทั่วไปเชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ สามารถอาบรักษาโรคผิวหนังได้ อุณหภูมิของน้ำจะสูงขึ้นหากได้รับแรงกระทบกระเทือนบริเวณนั้น น้ำร้อนจะไหลตลอดเวลา
ลักษณะเด่น
ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (น้ำพุร้อนธรรมชาติ) ในระดับดีเยี่ยม จากกรมการท่องเที่ยว
ประวัติ
กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 วันที่ 8 มีนาคม 2478 โดยกรมศิลปากรอยู่ในฐานะผู้ดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันโบราณสถาน การดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ทำลาย เคลื่อนย้าย โบราณสถานหรือส่วนต่าง ๆ ของโบราณ หรือขุดค้นสิ่งใด ๆ หรือปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถานจะต้องขออนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี และอธิบดีได้มีหนังสืออนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ภูมิทัศน์ ปี 2541
อำนาจหน้าที่ในการดูแล ได้แก่ นายอำเภอตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2547 และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.2544 ซึ่งต้องดูแลร่วมกับกรมศิลปากร ในฐานะผู้ดูแลรักษา

ประวัติความเป็นมา
ปี พ.ศ.2494 พระพิศาลธรรมรังสี เจ้าอาวาสวัดพัทลุง ก็ได้เดินทางมาบูรณะ สร้างกำแพงล้อมรอบบ่อน้ำร้อน
ปี พ.ศ.2536 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดสรรงบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ปรับปรุงภูมิทัศน์
ปี 2544 จังหวัดพัทลุงแจ้งเปลี่ยนแปลงหน่วยงานรับผิดชอบบ่อน้ำร้อนเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
ปี พ.ศ.2545 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาสาขาการท่องเที่ยวภายใต้ค่าใช้จ่ายสำรองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 13,536,000 บาท เพื่อพัฒนาบ่อน้ำร้อน มีกิจกรรมที่ดำเนินการก่อสร้าง 12 กิจกรรม ดังนี้
1. งานปรับแต่งภูมิทัศน์บริเวณบ่อน้ำร้อน
2. ก่อสร้างกำแพง
3. ก่อสร้างศูนย์อำนวยการ
4. ก่อสร้างสะพานข้ามธารน้ำร้อน
5. ก่อสร้างอาคารอำนวยการ
6. ก่อสร้างอาคารอาบน้ำ
7. ก่อสร้างศาลาพักร้อน
8. ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม
9. ก่อสร้างทางเท้า
10.ก่อสร้างอาคารระบบสูบน้ำ-จ่ายน้ำ ส่งไปยังอาคารต่าง ๆ
11.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
12.ก่อสร้างป้ายบ่อน้ำร้อน

และในปีงบประมาณเดียวกัน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้อนุมัติเงินเหลือจ่ายจากงวดแรกจำนวน 2,773,800.-บาท ดำเนินก่อสร้าง 6 กิจกรรม
1. ก่อสร้างร้านค้า
2. ติดตั้งไฟฟ้า
3. ก่อสร้างราวกันตกทางเท้า
4. ก่อสร้างป้อมยาม
5. งานปรับปรุงแต่งสภาพภูมิทัศน์บริเวณบ่อน้ำร้อน
6. งานปรับปรุงลานจอดรถ

ปี พ.ศ.2556 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดสรรงบประมาณ โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนเขาชัยสน ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 7,970,000 บาท เพื่อปรับปรุงบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน
ปรับปรุงอาคารอำนวยการ 1 หลัง
ปรับปรุงอาคารบ้านพักจำนวน 5 หลัง
ก่อสร้างศูนย์อาหารจำนวน 1 หลัง
ปรับปรุงอาคารนวดเพื่อสุขภาพจำนวน 1 หลัง
ก่อสร้างอาคารอบไอน้ำจำนวน 1 หลัง
ปรับปรุงอาคารแช่น้ำร้อนจำนวน 1 หลัง
ก่อสร้างอาคารน้ำตกจำนวน 1 หลัง

ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันอาทิตย์
: 07:00 - 21:00
วันจันทร์
: 07:00 - 21:00
วันอังคาร
: 07:00 - 21:00
วันพุธ
: 07:00 - 21:00
วันพฤหัสบดี
: 07:00 - 21:00
วันศุกร์
: 07:00 - 21:00
วันเสาร์
: 07:00 - 21:00
หมายเหตุเวลาทำการ : เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00 น. - 21.00 น.
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มผู้สูงอายุ
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่มสตรี
• กลุ่มมุสลิม
• กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
• กลุ่ม Health & Wellness
การเดินทาง
• จักรยาน
• มอเตอร์ไซด์
• เดินเท้า
• รถโดยสารประจำทาง
• รถไฟ
• รถยนต์
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: ไม่มีค่าใช้จ่าย
• หมายเหตุ : มีการเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถ 1.รถจักรยานยนต์ 10 บาท 2.รถสามล้อ 10 บาท 3.รถกระบะ 20 บาท รถตู้ 30 บาท รถทัวร์นำเที่ยว 100 บาท
ข้อมูลแนะนำ
• ที่จอดรถ
: สามารถจอดรถกระบะได้ประมาณ 50 คัน
สิ่งอำนวยความสะดวก
บ้านพักรับรอง
สุขา
ร้านอาหาร
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ร้านขายสินค้าที่ระลึก
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ป้ายสื่อความหมาย
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ
ทางลาด
ห้องน้ำสำหรับคนพิการ
สาธารณูปโภค
ระบบกำจัดขยะ
• รีไซเคิลขยะ
• คัดแยกขยะ
ระบบน้ำใช้
• ประปา
ระบบรักษาความปลอดภัย
• กล้อง CCTV
• ถังดับเพลิง
• เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
• หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ระบบการสื่อสาร
• สัญญาณ wifi
• สัญญาณโทรศัพท์
• สัญญาณอินเตอร์เน็ต
• ไปรษณีย์
ระบบบำบัดน้ำเสีย
• ระบบบำบัดน้ำเสีย
กิจกรรมการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม
• นวด / สปา / อาบน้ำแร่
ท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนหย่อนใจ
• ชมทิวทัศน์ / ชมธรรมชาติ / ดูดาว / ดูหิ่งห้อย
• ถ่ายรูป
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน หมู่ 3 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
เบอร์ติดต่อ
074691632
เว็บไซต์
อีเมล
kcshotspring@hotmail.com
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ