1 / 17
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
ปรับปรุงข้อมูลโดย : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาเชียงราย
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้เปิดทำการ
ชุมชนบ้านสันทางหลวง อำเภอแม่จัน
53 หมู่ 12 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
บ้านสันทางหลวงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และยังมีจุดเด่นเกี่ยวกับ "วิถีชาวไทยอง" ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นรวมถึงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยอีกกลุ่มหนึ่งที่มีประวัติเก่าแก่ สำหรับบ้านสันทางหลวงนั้น มีบ้านเรือนอยู่ประมาณ 128 หลังคาเรือน มีประชากรราว 469 คน ด้วยความโดดเด่นด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมประเพณีคนยองที่มีเอกลักษณ์ ทำให้ที่นี่ถูกคัดเลือกให้เป็น "หมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์" จากกระทรวงวัฒนธรรม และปัจจุบันได้รับการส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับวิถีชุมชน โดยชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการการท่องเที่ยวเอง
ลักษณะเด่น
บ้านสันทางหลวงมีบ้านพักแบบโฮมสเตย์ไว้บริการนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงถึงวิถีคนยองให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัส และเรียนรู้ เช่น เมนูอาหารคนยอง การฟ้อนรำสไตล์ยอง บ้านสันทางหลวงพยายามอนุรักษ์เรื่องราวที่สะท้อนและแสดงความเป็นตัวตนคนยองเอาไว้ให้มากที่สุด เช่น การแต่งกายแบบคนยอง
ประวัติ
คนยองเป็นกลุ่มคนที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ใน "เมืองยอง" ซึ่งตั้งอยู่ปลายสุดของรัฐฉานด้านตะวันออก ห่างจากดินแดนแม่สายไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว 157 กิโลเมตร ปัจจุบันเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงตุง ประเทศพม่า คนในเมืองยองมีเชื่้อสายทางชาติพันธ์ุไทลื้อที่มาจากเมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา หากแต่เรียกตัวเองว่า "ไตเมิงยอง" ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการจัดจำแนกตัวตนในถิ่นฐานบ้านเกิด ประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนับถือศาสนาต่างยึดมั่นในพระพุทธศาสนาแบบจารีตล้านนา หรือพุทธศาสนานิกายเถรวาท นิกายโยงเป็นสายใยที่ทำให้ ไทลื้อและไทยวนครอบคลุมทั่วทั้งบริเวณแม่น้ำคงคา แม่น้ำโขงตอนกลาง แม่น้ำกก และแม่น้ำปิงตอนบนสำหรับเมืองยอนสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวๆ พุทธศตวรรษที่ 19 สมัยพระเจ้าสุนันทะการสถาปนาอำนาจของไทลื้อเชียงรุ่งในเมืองยอง ในอดีตเป็นอิสระปกครองตนเองมีเจ้าหลวงเมืองยองเป็นผู้ปกครอง แต่ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขาคล้ายเมืองเชียงใหม่ แต่ไม่ได้ตั้งอยู่ในเส้นทางการค้าทั้งทางบกและทางน้ำ จึงไม่สามารถขยายตัวและพัฒนาเป็นเมืองที่เข้มแข็งและมั่นคงพอที่จะสถาปนาตนเองเป็นศูนย์กลางอำนาจได้ ต่อมาเกิดจุดเปลี่ยนที่สำคัญจากการเสื่อมอำนาจของพม่า ดินแดนล้านนาเกิดฟื้นฟูหัวเมือง ช่วงเวลานั้นเต็มไปด้วยสงครามการกวาดต้อนผู้คน โดยเฉพาะการื้อฟื้นเมืองเชียงใหม่และสำพูนของพระเจ้ากาวิละ ที่กำหนดนโยบาย ที่นำไปสู่การอพยพชาวยองจากเมืองยองมาเมืองลำพูน ในปี พ.ศ.2348
เมื่อวันเวลาผ่านไป คนยองที่ย้ายไปเมืองลำพูน ได้รวมตัวกันเพื่อที่จะกลับมายังถิ่นฐานเดิมส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวบ้าน บ้านทาหมูเปิ้ง บ้านป่าตั๋น บ้านเหมืองลึก บ้านธิ บ้านทาปลาดุก บ้านเหมืองจี้ และหมู่บ้านใกล้เคียง ในจังหวัดลำพูน พากันเดินกลับเพื่อที่จะกลับไปยังสิบสองปันนาถิ่นฐานเดิม แต่เมื่อมาถึงยังบริเวณเวียงหนองล่ม ซึ่งเรียกว่าตำบลจันจว้าในปัจจุบัน จึงหยุดพักการเดินทางประกอบกับ บริเวณนี้ มีสภาพพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก จึงตัดสินใจตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ และสร้างเมืองกันขึ้นมาใหม่ โดยหมู่บ้านสันทางหลวง อดีตมีชื่อว่าบ้านสันขยีคลาย มาเป็นสันคายี เนื่องจากบริเวณนี้ มีต้นคาอยู่เป็นจำนวนมาก แต่เดิมมีผู้ย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่ 7 หลังคาเรือน ต่อจากนั้นมาก็มีผู้คนอพยพย้ายตามมาเรื่อยๆ จนกลายมาเป็นหมู่บ้าน เมื่อปี พ.ศ. 2468 ได้มีการแต่งตั้งผู้นำขี้นมาปกครองหมู่บ้าน โดยมีนายอูน วิิเตกาศ ได้มาเป็นผู้นำคนแรก และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านสันทางหลวงเหมือดั่งปัจจะบัน เนื่องจากบริเวณนี้มีทางเข้ามายังตัวหมู่บ้านเป็นสันขนาดใหญ่ กว้างขวาง และมีเส้นทางที่สะดวก สบาย กว้างขวาง เมื่อผู้คนย้ายถิ่นฐานเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากที่รกร้างและป่า ได้มีการสร้างวัด โรงเรียน ขึ้นมาในหมู่บ้าน เพื่อให้ได้ศึกษาเล่าเรียน แต่ปัจจุบันโรงเรียนได้ยุบไป และตัวอาคารกลายมาเป็นศูนย์การเรียนรู้ และอาคารกลายมาเป็นศูนย์การเรียนรู้ และอาคารเอนกประสงค์แทน และที่รกร้างก็กลายมาเป็นที่นาและไร่สวน ดังที่เห็นในปัจจุบัน
ข้อมูลเพิ่มเติม

         ปัจจุบันพื้นที่อื่นๆ จะหาชมวิถีแบบนี้ได้ยาก  แต่ที่บ้านสันทางหลวงยังยึดวิถีดังกล่าวไว้  เพราะชาวบ้านมีรายได้ นอกจากมีอาชีพทำนา  ทำงานจักสาน  ยังมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวทั้งการนำเที่ยวหมู่บ้าน  ทั้งจากการเปิดบ้านให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาพัก  ทำให้ทุกคนเห็นความสำคัญของเรื่องนี้  จึงช่วยกันพยายามรักษาวัฒนธรรมของคนยองไว้ให้ได้มากที่สุด และดีที่สุด

ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันอาทิตย์
: 07:00 - 16:30
วันจันทร์
: 07:00 - 16:30
วันอังคาร
: 07:00 - 16:30
วันพุธ
: 07:00 - 16:30
วันพฤหัสบดี
: 07:00 - 16:30
วันศุกร์
: 07:00 - 16:30
วันเสาร์
: 07:00 - 16:30
หมายเหตุเวลาทำการ : -
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มผู้สูงอายุ
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่มสตรี
• กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
• กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
• กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร
การเดินทาง
• จักรยาน
• มอเตอร์ไซด์
• รถยนต์
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: ไม่มีค่าใช้จ่าย
• หมายเหตุ : -
สาธารณูปโภค
ระบบกำจัดขยะ
• คัดแยกขยะ
ระบบไฟฟ้า
• การไฟฟ้า
ระบบน้ำใช้
• แหล่งน้ำธรรมชาติ
ระบบการสื่อสาร
• สัญญาณ wifi
• สัญญาณโทรศัพท์
• สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
53 หมู่ 12 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
เบอร์ติดต่อ
0869225679
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ