Open API
API ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
API ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
API ข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยว
API ข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยว
API ตรวจสอบข้อมูลที่พัก
API ตรวจสอบข้อมูลที่พัก
API ตรวจสอบข้อมูลสปา
API ตรวจสอบข้อมูลสปา
API ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
API ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
API ข้อมูลข่าวสาร
API ข้อมูลข่าวสาร
ขั้นตอนการสมัครขอใช้บริการ Open API
ตรวจสอบเงื่อนไขการให้บริการ
ผู้ขอรับบริการต้องยอมรับในเงื่อนไขและปฏิบัติตามข้อกำหนดของการขอใช้บริการ Open API
กรอกข้อมูลแบบฟอร์มสมัครขอใช้งาน
ผู้ขอรับบริการต้องกรอกแบบฟอร์มสมัครขอใช้บริการ Open API ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ส่งข้อมูลเพื่อขอรับบริการ
ส่งแบบฟอร์มขอรับบริการมาที่ศูนย์ปฏิบัติการ Digital Tourism
อีเมล์: thailanddigitaltourism@gmail.com
รอรับการตอบรับจากศูนย์ปฏิบัติการ
รอการตอบรับจากศูนย์ปฏิบัติการ Digital Tourism ผ่านทางอีเมล์ โดยทางศูนย์ฯ จะดำเนินการจัดส่ง API Key
ผู้ใช้งานโปรดอ่านเงื่อนไขข้อกำหนดการใช้งาน Open API ให้ครบถ้วน
สำหรับการเรียกใช้งาน API ผู้ใช้จำเป็นต้องขอรับข้อมูล API KEY และ SECRET KEY
ตามขั้นตอน "การสมัครขอใช้บริการ Open API" เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน Open API ได้โดยสมบูรณ์